กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สายพันธุ์หัดและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ   (ภาษาไทย)
สายพันธุ์หัดและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


โรคหัดเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แต่ในปี พ.ศ. 2556 มีรายงาน ผู้เสียชีวิตจากโรคหัดทั่วโลก 140 700 ราย ซึ่งประเทศไทยประกาศเป้าหมายกำจัดโรคหัดภายในปี พ.ศ. 2563 ตามข้อตกลงของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันแต่ละประเทศมีมาตรการควบคุม ป้องกันและสอบสวนโรคหัดอย่างเข้มข้นและรวดเร็ว ส่งผลให้ไวรัสหัดซึ่งแบ่งออกเป็น 24 สายพันธุ์ (Genotype) พบระบาดเพียง 8 สายพันธุ์ เป็นเหตุให้การวิเคราะห์และเฝ้าระวังสายพันธุ์ไวรัสที่เป็นสาเหตุการระบาดมีความสำคัญ ซึ่งห้องปฏิบัติการนอกจากเครือข่ายในประเทศแล้วยังเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก จากการศึกษาของคณะผู้วิจัย พบการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไวรัสหัดในประเทศโดยพบ genotype D5 ช่วงปี 2536-2551 จากนั้นพบ D9 ระหว่างปี 2551-2556 และ D8 ในปี 2554-2556 แต่ปี 2557 พบเพียง B3 ถือเป็นการพบการระบาดในประเทศเป็นครั้งแรกโดยไม่พบสายพันธุ์อื่น และเมื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบลำดับสารพันธุกรรมกับฐานข้อมูลจากเครือข่ายทั่วโลกพบว่า B3 ที่พบในไทยจัดอยู่ในกลุ่มไวรัส Harare strain ซึ่งระบาดในหลายประเทศช่วงใกล้เคียงกับที่ระบาดในไทย ทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าเป็นสายพันธุ์นำเข้า ขณะเดียวกันมีการรายงานโดยห้องปฏิบัติการเครือข่ายต่างประเทศกล่าวถึงไวรัส B3 ที่อาจติดจากประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทยช่วงเทศกาล ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการทำให้ประเทศเครือข่ายรวมถึงประเทศไทย เร่งมาตรการป้องกันโรคด้วยวัคซีนและนโยบายต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการกำจัดโรคหัดทั่วโลก 

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง โครงการกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖