กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสคอกซากีเอ 24 ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   (ภาษาไทย)
ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสคอกซากีเอ 24 ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


โรคตาแดงหรือโรคเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัส (Acute Hemorrhagic Conjunctivitis  AHC) เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส Coxsackie A24  Enterovirus 70 เป็นส่วนใหญ่ โรคนี้มีการระบาดแบบประปรายมีผู้ป่วยไม่มากนักหรือบางปีไม่พบผู้ป่วยเลย ในปี พ.ศ. 2557 มีการระบาดของโรคตาแดงมากกว่าทุกปีจาก 25 จังหวัดของทุกภาคในประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับตัวอย่างส่งตรวจชนิดสวอบตาจากผู้ป่วยและตรวจหาเชื้อทางไวรัสวิทยาโดยวิธีการแยกเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยงและพิสูจน์เชื้อโดยวิธี RT-PCR จำนวน 313 ตัวอย่างจากผู้ป่วยจำนวน 239 ราย พบผลบวกทั้งหมด 145 รายและทุกรายตรวจพบไวรัส Coxsackie A24 แสดงให้เห็นว่าไวรัส Coxsackie A24 น่าจะเป็นสาเหตุการระบาดครั้งใหญ่ของโรคเยื่อบุตาอักเสบของประเทศไทยในปี พศ. 2557 และเมื่อทำการวิเคราะห์หาลำดับเบสบริเวณ VP1 เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ต่างประเทศพบว่ามีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่มีการระบาดในประเทศจีน และญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2554 ตามลำดับ

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัส เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖