กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สายพันธุ์ไวรัสโนโรในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗    (ภาษาไทย)
สายพันธุ์ไวรัสโนโรในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ไวรัสโนโร(Norovirus) เป็นสาเหตุส าคัญของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและอาหารเป็นพิษ จัดเป็น RNA virus อยู่ ใน Family Caliciviridae ไวรัสโนโรประกอบด้วย 5 จีโนกรุ๊ป (Genogroup) โดยจีโนกรุ๊ปที่มักก่อโรคในมนุษย์คือ จีโนกรุ๊ป 1 (GI) และ จีโนกรุ๊ป 2 (GII) พบได้ในคนทุกกลุ่มอายุและทั่วโลก สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนโดยกินอาหารหรือน ้าที่ ปนเปื ้อนนเชื ้อ ผู้ป่ วยที่ติดเชื ้อจะมีอาการ อาเจียน ท้องเสียและอาจปวดท้องจากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าและอุจจาระ ของผู้ป่ วยในการระบาดทั ้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตั ้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม 2557 โดย วิธี reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) จ านวน 245 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรมของไวรัสโนโร 71 ตัวอย่างคิดเป็ น 28.98% ในจ านวนนี ้พบเป็ น GI 45 ตัวอย่าง (63.38%) และGII 20 ตัวอย่าง (28.17%) พบการติดเชื ้อ ร่วมของทั ้ง 2 จีโนกรุ๊ป 6 ตัวอย่าง (8.45%) นอกจากนี ้ยังได้ด าเนินการหาล าดับเบสเพื่อหาจีโนทัยป์(Genotype) จำนวน 40 ตัวอย่าง พบว่ามีความหลากหลายของจีโนทัยป์ ของไวรัสโนโร ซึ่งประกอบไปด้วย 5 จีโนทัยป์ของ GI (GI.1  GI.2  GI.4

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วงจากไวรัส เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖