กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสคอกซากี เอ6 และเอ 16 ในผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ของไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๗    (ภาษาไทย)
ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสคอกซากี เอ6 และเอ 16 ในผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ของไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๗    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) เกิดจากการติดเชื ้อไวรัสในกลุ่มเอนเตอโร พบมากในเด็กเล็ก ผู้ป่ วยที่ติดเชื ้อบางรายอาจมีอาการเล็กน้อย แต่บางรายมีอาการทางสมองร่วมด้วยทําให้เป็ นสาเหตุของการเสียชีวิต วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั ้งนี ้เพื่อให้ทราบอุบัติการณ์ แหล่งที่มาและเส้นทางการระบาดของเชื ้อก่อโรคมือ เท้า ปาก จาก การเฝ้ าระวังโรคมือเท้า ปาก ระหว่าง พ.ศ.2556-2557 ทางห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีตัวอย่าง จากผู้ป่ วยส่งตรวจ จํานวน 1 501 ราย พบว่ามีตัวอย่างจากผู้ป่ วยให้ผลบวกจํานวน 440 ราย คิดเป็ น 29.3% ในจํานวนนี ้ พบว่าเกิดจากไวรัสเอนเตอโร71(EV71)จํานวน 174 ราย คิดเป็ น 39.6% และไวรัสเอนเตอโรอื่นๆจํานวน 266 ราย คิดเป็ น 60.4 % สําหรับกลุ่มไวรัสเอนเตอโรอื่นๆที่ไม่ใช่เอนเตอโร 71 ที่พบจํานวน 266 รายนั ้น พบว่าไวรัสคอกซากี เอ16 (CA16) เป็ นซีโรทัยป์ของไวรัสเอนเตอโรที่พบมากที่สุด คิดเป็ น 51.5% รองลงมาไวรัสคอกซากี เอ6 (CA6) คิดเป็ น 9.8% ทางคณะ ผู้วิจัยได้นําเชื ้อไวรัสคอกซากี เอ6 และ เอ16 ที่ตรวจพบมาศึกษาลําดับเบส โดยวิธี Dye-Terminator sequencing พบว่า ไวรัสคอกซากี เอ16 ที่พบในประเทศไทยนั ้นเป็ น genotype B1 subgenotype B1aและ B1b ส่วนไวรัสคอกซากี เอ6 ที่ พบนั ้นมีความเหมือนกับเชื ้อที่พบในการระบาดใหญ่ในประเทศไต้หวัน ปี พ.ศ 2552 - 2553 ร้อยละ 96-98 

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคมือ เท้า ปาก เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖