กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังเชื้อ Shiga toxin-producing E. coli O104 ในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
การเฝ้าระวังเชื้อ Shiga toxin-producing E. coli O104 ในประเทศไทย   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


Shiga toxin-producing E. coli (STEC) คือ เชื้อ E. coli ที่สร้างสารพิษ Shiga ปัจจุบันมีมากกว่า 100 serotypes ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ลำไส้ใหญ่อักเสบมีเลือดออก (Haemorrhagic colitis) ปวดเกร็งช่องท้อง ถ่ายเป็นเลือด มีไข้ต่ำๆ หรือไม่มีไข้ และอาจเกิดอาการแทรกซ้อนที่เรียกว่า Haemorrhagic uremic syndrome (HUS) ทำให้เสียชีวิตได้ เชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยการบริโภคอาหาร หรือ น้ำดื่ม ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ เชื้อ E. coli ก่อโรคอุจจาระร่วงแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะอาการและปัจจัยการก่อโรคที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) Shiga toxin-producing E. coli (STEC) หรือ Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) 2) Enterotoxigenic E. coli (ETEC) 3) Enteropathogenic E. coli (EPEC) 4) Enteroinvasive E. coli (EIEC) 5) Enteroaggregative E. coli (EAEC) วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การติดเชื้อ STEC และ E. coli ก่อโรคอุจจาระร่วง ในประเทศไทย โดย นำเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากผู้ป่วย อาหาร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับจากโรงพยาบาลและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 จำนวน 4 302 สายพันธุ์ ตรวจหาชนิด O-antigen ด้วยวิธี Slide agglutination ตรวจหายีนที่สัมพันธ์กับการก่อโรคด้วยวิธี Polymerase chain reaction (PCR) และ ทดสอบรูปแบบการเกาะติดของเชื้อกับเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง HeLa ซึ่งจากการเฝ้าระวังระยะเวลา 5 ปี พบเชื้อ EPEC มากที่สุดคือ ร้อยละ 2.65 รองลงมาคือ EAEC ร้อยละ 2.12 ETEC ร้อยละ 0.63 และ EIEC ร้อยละ 0.07 ตามลำดับ และ ไม่พบเชื้อ STEC ดังเช่นที่เคยพบการระบาดในปี 2554 ในทวีปยุโรป ที่มีผู้ป่วยเกือบ 4 000 ราย เสียชีวิตมากกว่า 40 ราย ซึ่งการตรวจไม่พบ STEC ในประเทศไทย อาจเป็นเพราะผู้ติดเชื้อไม่ได้แสดงอาการอย่างเด่นชัด ทำให้แพทย์ไม่สงสัยการติดเชื้อ STEC จึงไม่ได้มีการส่งตรวจวินิจฉัย ดังนั้น จึงควรมีการเฝ้าระวังต่อไปเพื่อป้องกันการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง รู้จักวิธีป้องกันตนเองจากการติดเชื้อคือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงหรือ โรคอาหารเป็นพิษ เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๘ "จุดเปลี่ยนสุขภาพไทย...หลัง 2015 (Post 2015, Changing For Better Health)" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัด ชลบุรี วันที่ วันที่ ๑๔-1๖ กันยายน ๒๕๕๘ เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖