กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟสตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องตันในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน   (ภาษาไทย)
Evaluation of potential inspectors in urine methamphetamine identification in 7 provinces of upper Southern.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางแฉล้ม ชนะคช หัวหน้าโครงการ
2 นางฉราวดี สมภักดี ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวกาญจนา ศรีไทย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดแยกผู้เสพสารเสพติดเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มีภารกิจในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดขั้นยืนยันผล และมีบทบาทสำคัญในการให้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ฯได้ดำเนินการทดสอบศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องต้น เพื่อประเมินศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์ โดยส่งตัวอย่างปัสสาวะที่ทราบค่าให้แก่หน่วยงานสมาชิกทั้งหมด 45 แห่ง แห่งละ 3 ตัวอย่าง พบว่าสมาชิกรายงานผลถูกต้องร้อยละ 71.9 ศูนย์ฯจึงจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์สารเสพติดขั้นเบื้องต้น และส่งตัวอย่างให้กับสมาชิกกลุ่มเดิมอีกครั้ง พบว่าสมาชิกรายงานผลถูกต้องร้อยละ 95.3 เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกร้อยละ 23.4 ดังนั้นการให้องค์ความรู้และเพิ่มทักษะในการตรวจพิสูจน์จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ตรวจพิสูจน์ต่อไป                                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโดยโปสเตอร์ เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔