กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Prevalence of zoonotic Bartonella species in rodents and shrews of Southern Thailand   (ภาษาไทย)
Prevalence of zoonotic Bartonella species in rodents and shrews of Southern Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง การศึกษาโรคติดเชื้อบาโทเนโลซิส คิวฟีเวอร์และทูลาริเมียในสัตว์ป่าและประชากรกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ The International Congress on Pathogens at the Human Animal Interface (ICOPHAI) organized by the VPH-biotech consortium and other global affiliates 6 - 8 สิงหาคม 2558 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕