กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร   (ภาษาไทย)
Lesson Learned from Participating in Microbiological Proficiency Testing Program : Herbal Product   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัชรินทร์ จันทรานิมิตร หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพด้านจุลชีววิทยา ของกลุ่มงานยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญในโปรแกรม Chinese Medicine Proficiency Program: Herbal Preparation กับ IFM Quality Services Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึง พ.ศ.2559 จึงได้ทำการทบทวนและถอดบทเรียน การเขย่าขวดตัวอย่างให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอและระยะเวลาในการบ่มเพาะเชื้อที่เหมาะสมมีความ สำคัญต่อความถูกต้องในการหาปริมาณเชื้อ การหาปริมาณ Yeast ควรตรวจชนิดของเชื้อด้วยเพื่อให้การหาปริมาณมีความถูกต้องมากขึ้น การเตรียม Enrichment broth ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นในการตรวจหาเชื้อ Staphyloccus aureus และ Escherichia coli จะทำให้เชื้อเป้าหมายเจริญได้ดีขึ้นและสามารถตรวจพบได้ในขั้นตอนต่อไป การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. นอกจากระยะเวลาในการบ่มเพาะเชื้อที่ไม่ควรน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ควรยืนยันการทดสอบทางชีวเคมีเพิ่มเติมจากที่กำหนดในวิธีทดสอบ การตรวจหาเชื้อ Clostridium perfringens ควรใช้ Selective agar ที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อมากขึ้น และเพิ่มวิธีการตรวจยืนยันทางชีวเคมี ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คำสำคัญ : การทดสอบความชำนาญ การตรวจสอบคุณภาพด้านจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร           

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖