กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคสัตว์น้ำที่ปนเปื้อนตะกั่วแคดเมียมและปรอทจากทะเลสาบสงขลา   (ภาษาไทย)
Risk Assessment on the Comsumption of Pb  Cd and Hg-contaminated Aquatic Animals from Songkhla Lake.  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกิ่งแก้ว กาญจนรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญ แต่ปัญหามลพิษทางน้ำของทะเลสาบสงขลาทำให้ผู้บริโภคมีความวิตกเรื่องความปลอดภัยจากการบริโภคดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12 สงขลาร่วมกับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558 รวม 179 ตัวอย่าง ประกอบด้วยปลา 37 ชนิด รวม 142ตัวอย่าง และกุ้ง 5 ชนิด รวม 37 ตัวอย่าง วิเคราะห์การปนเปื้อน ตะกั่ว และแคดเมียม ด้วยGraphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometer และปรอทด้วย Mercury Analyzer พบตะกั่ว แคดเมียม และปรอท ร้อยละ 34.6  5.6 และ 88.8ตามลำดับ ปริมาณที่พบในช่วง 0.05-0.45  0.03-0.21 และ 0.01-1.63 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(มก./กก.) ตามลำดับ การปนเปื้อนสารของตัวอย่างส่วนใหญ่(98%) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น ปลาสลาด ปลาหมอไทย และกุ้งหัวมันชนิดละ 1 ตัวอย่าง มีปริมาณปรอท 1.63

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Oral เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ




ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖