กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักศึการะดับอาชีวศึกษา เขตจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556   (ภาษาไทย)
Surveillance project for substance abuse among vocational students in Songkhla province year 2556   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวรัตนาภรณ์ กิจจารักษ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางรักชนก ยอดสมุทร ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวจตุรพร เชื้อช่วยชู ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ตามไฟล์แนบ        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕