กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Whole Genomic Analysis of an Unusual Human G6P[14] Rotavirus Strain Isolated from a Child with Diarrhea in Thailand: Evidence for Bovine-To-Human Interspecies Transmission and Reassortment Events.   (ภาษาไทย)
Whole Genomic Analysis of an Unusual Human G6P[14] Rotavirus Strain Isolated from a Child with Diarrhea in Thailand: Evidence for Bovine-To-Human Interspecies Transmission and Reassortment Events.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


An unusual rotavirus strain SKT-27 with the G6P[14] genotypes (RVA/Human-wt/THA/SKT-27/2012/G6P[14]) was identified in a stool specimen from a hospitalized child aged eight months with severe diarrhea. In this study we sequenced and characterized the complete genome of strain SKT-27. On whole genomic analysis strain SKT-27 was found to have a unique genotype constellation: G6-P[14]-I2-R2-C2-M2-A3-N2-T6-E2-H3. The non-G/P genotype constellation of this strain (I2-R2-C2-M2-A3-N2-T6-E2-H3) is commonly shared with rotavirus strains from artiodactyls such as cattle. Phylogenetic analysis indicated that nine of the 11 genes of strain SKT-27 (VP7 VP4 VP6 VP2-3 NSP1 NSP3-5) appeared to be of artiodactyl (likely bovine) origin while the remaining VP1 and NSP2 genes were assumed to be of human origin. Thus strain SKT-27 was found to have a bovine rotavirus genetic backbone and thus is likely to be of bovine origin. Furthermore strain SKT-27 appeared to be derived through interspecies transmission and reassortment events involving bovine and human rotavirus strains. Of note is that the VP7 gene of strain SKT-27 was located in G6 lineage-5 together with those of bovine rotavirus strains away from the clusters comprising other G6P[14] strains in G6 lineages-2/6 suggesting the occurrence of independent bovine-to-human interspecies transmission events. To our knowledge this is the first report on full genome-based characterization of human G6P[14] strains that have emerged in Southeast Asia. Our observations will provide important insights into the origin of G6P[14] strains and into dynamic interactions between human and bovine rotavirus strains.  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ จากโครงการ เรื่อง โครงการศึกษาความคุ้มค่าและคุ้มทุนของวัคซีนโรทาในจังหวัดนำร่องในประเทศไทย(โครงการร่วมกับกรมควบคุมโรค) เผยแพร่ PLoS One. 2015 Sep 30;10(9):e0139381. doi: 10.1371/journal.pone.0139381. eCollection 2015. เริ่ม: 31 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕