กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Reassortment of Human and Animal Rotavirus Gene Segments in Emerging DS-1-Like G1P[8] Rotavirus Strains.   (ภาษาไทย)
Reassortment of Human and Animal Rotavirus Gene Segments in Emerging DS-1-Like G1P[8] Rotavirus Strains.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


The emergence and rapid spread of novel DS-1-like G1P[8] human rotaviruses in Japan were recently reported. More recently such intergenogroup reassortant strains were identified in Thailand implying the ongoing spread of unusual rotavirus strains in Asia. During rotavirus surveillance in Thailand three DS-1-like intergenogroup reassortant strains having G3P[8] (RVA/Human-wt/THA/SKT-281/2013/G3P[8] and RVA/Human-wt/THA/SKT-289/2013/G3P[8]) and G2P[8] (RVA/Human-wt/THA/LS-04/2013/G2P[8]) genotypes were identified in fecal samples from hospitalized children with acute gastroenteritis. In this study we sequenced and characterized the complete genomes of strains SKT-281 SKT-289 and LS-04. On whole genomic analysis all three strains exhibited unique genotype constellations including both genogroup 1 and 2 genes: G3-P[8]-I2-R2-C2-M2-A2-N2-T2-E2-H2 for strains SKT-281 and SKT-289 and G2-P[8]-I2-R2-C2-M2-A2-N2-T2-E2-H2 for strain LS-04. Except for the G genotype the unique genotype constellation of the three strains (P[8]-I2-R2-C2-M2-A2-N2-T2-E2-H2) is commonly shared with DS-1-like G1P[8] strains. On phylogenetic analysis nine of the 11 genes of strains SKT-281 and SKT-289 (VP4 VP6 VP1-3 NSP1-3 and NSP5) appeared to have originated from DS-1-like G1P[8] strains while the remaining VP7 and NSP4 genes appeared to be of equine and bovine origin respectively. Thus strains SKT-281 and SKT-289 appeared to be reassortant strains as to DS-1-like G1P[8] animal-derived human and/or animal rotaviruses. On the other hand seven of the 11 genes of strain LS-04 (VP7 VP6 VP1 VP3 and NSP3-5) appeared to have originated from locally circulating DS-1-like G2P[4] human rotaviruses while three genes (VP4 VP2 and NSP1) were assumed to be derived from DS-1-like G1P[8] strains. Notably the remaining NSP2 gene of strain LS-04 appeared to be of bovine origin. Thus strain LS-04 was assumed to be a multiple reassortment strain as to DS-1-like G1P[8] locally circulating DS-1-like G2P[4] bovine-like human and/or bovine rotaviruses. Overall the great genomic diversity among the DS-1-like G1P[8] strains seemed to have been generated through reassortment involving human and animal strains. To our knowledge this is the first report on whole genome-based characterization of DS-1-like intergenogroup reassortant strains having G3P[8] and G2P[8] genotypes that have emerged in Thailand. Our observations will provide important insights into the evolutionary dynamics of emerging DS-1-like G1P[8] strains and related reassortant ones.  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ จากโครงการศึกษาความคุ้มค่าและคุ้มทุนของวัคซีนโรทาในจังหวัดนำร่องในประเทศไทย(โครงการร่วมกับกรมควบคุมโรค) เผยแพร่ PLoS One. 2016 Feb 4;11(2):e0148416. doi: 10.1371/journal.pone.0148416. eCollection 2016. เริ่ม: 31 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖