กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การสำรวจสารหนูทั้งหมดในน้ำอุปโภค บริโภค ตำบลฉลอง อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาษาไทย)
The Survey of Total Asenic in Water in Chalong Sub-District,Sichon District,Nakhon Si Thammarat   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางแฉล้ม ชนะคช หัวหน้าโครงการ
2 นางฉราวดี สมภักดี ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวกาญจนา ศรีไทย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


   อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกเก่า ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาจเป็นสาเหตุทำให้พบสารหนูได้ ปี พ.ศ. 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี รับตัวอย่างน้ำ จากผู้ป่วยซึ่งมีอาการคล้ายได้รับพิษจากสารหนู ตำบลฉลอง อำเภอสิชล พบสารหนู 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินมาตรฐานน้ำบริโภค เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารหนูในแหล่งน้ำดังกล่าว ปี พ.ศ. 2560 ศูนย์ฯ ศึกษาปริมาณสารหนูทั้งหมดโดยวิธีแกรไฟต์เฟอเนสอะตอมมิกแอบซอบชันสเปกโตรเมทรี ในน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ จำนวน 302 ตัวอย่าง พบสารหนูปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคขององค์การอนามัยโลก (ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.6 ในน้ำบ่อบาดาล และน้ำบ่อตื้น ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 0.02 - 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำประปาภูเขาพบผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง สาเหตุอาจเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเคยทำเหมืองแร่มาก่อน หรือผ่านการทำเกษตรกรรมมีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงแหล่งน้ำ ซึมลงใต้ดิน ดังนั้นไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวมาอุปโภคบริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ                           

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโดยโปสเตอร์ เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔