กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกระดาษซับเลือด   (ภาษาไทย)
การประเมินการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกระดาษซับเลือด   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ การประเมินการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกระดาษซับเลือด เผยแพร่ นำเสนอผลงานด้วยวาจา การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 วันที่ 21-23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี เริ่ม: 31 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖