กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจหาเชื้อวัณโรคได้ผลเร็วด้วยnucleic acid amplification test (NAAT) ใหม่ที่ได้รับการแนะนำจากองค์การอนามัยโลก   (ภาษาไทย)
การตรวจหาเชื้อวัณโรคได้ผลเร็วด้วยnucleic acid amplification test (NAAT) ใหม่ที่ได้รับการแนะนำจากองค์การอนามัยโลก   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


วัณโรคเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข การตรวจหาเชื้อจากสิ่งส่งตรวจด้วยการเพาะเชื้อจัดเป็น gold standardใช้เวลานาน 3-8 สัปดาห์เนื่องจากเชื้อเจริญช้า การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วย nucleic acid amplification test (NAAT)จะให้ผลตรวจที่รวดเร็วขึ้น งานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการและทดสอบประสิทธิภาพของautomated และ manual NAATที่ได้รับการแนะนำจากองค์การอนามัยโลก เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อXpert MTB/RIF คือ automated NAAT ตรวจด้วยเครื่องอัตโนมัติโดยเทคนิคreal-time PCR ใช้ hybridization DNA probes ที่จำเพาะกับตำแหน่งในยีน rpoBสามารถตรวจหาเชื้อและวัดปริมาณได้แบบsemi-quantitative และตรวจการดื้อยาไรแฟมพิ-ซินวิธี manual NAAT ตรวจด้วยLAMP-TB ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อในตัวอย่างที่อุณหภูมิเดียว ไม่ต้องใช้เครื่อง thermal cyclerที่มีราคาสูงทำการทดสอบโดยใช้ตรวจหาเชื้อในตัวอย่างโดยตรงที่ให้ผลเพาะเชื้อเป็นเชื้อวัณโรค วิธี Xpert ให้ผลบวก 31 จาก 32 ตัวอย่าง พบการดื้อยาไรแฟมพิซิน 2 ตัวอย่าง ส่วนวิธี LAMP ให้ผลบวก17จาก 20 ตัวอย่าง จากผลการศึกษาเบื้องต้น ทั้งสองวิธีมีความไวสูงและใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงวิธี Xpert สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ และถูกนำมาใช้ในระบบบริการ โดยอยู่ในสิทธิประโยชน์ชดเชยค่าตรวจวิเคราะห์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนLAMP มีวิธีที่ง่ายและราคาถูก จะทำการทดสอบกับตัวอย่างในจำนวนที่มากขึ้นต่อไป  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จาก โครงการ การศึกษาการตรวจเชื้อวัณโรคด้วย automated และ manual nucleic acid amplification test วิธีใหม่ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เผยแพร่ นำเสนอผลงานด้วยวาจา การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 วันที่ 21-23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี เริ่ม: 31 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖