กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สืบค้นโรคสัตว์สู่คนในผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุด้วยเทคนิค multiplex real-time   (ภาษาไทย)
สืบค้นโรคสัตว์สู่คนในผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุด้วยเทคนิค multiplex real-time   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ผลการศึกษา : ผลการสืบค้นเลือดผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ 212 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรมเชื้ออุบัติใหม่ ได้แก่ Bartonella spp. (1)  Coxiella burnetii (3) และพบเชื้ออุบัติซ้ า/เชื้อประจ าถิ่น คือ Leptospira interrogans (3)  Burkholderia spp. (7)  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ การสำรวจอุบัติการณ์โรคสัตว์สู่คนในผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดนครราชสีมา เผยแพร่ นำเสนอผลงานด้วยวาจา การประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2559 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั่น นนทบุรี เริ่ม: 31 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖