กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ผลของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง CD44 ต่อการแบ่งตัวและรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งลำไส้   (ภาษาไทย)
ผลของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง CD44 ต่อการแบ่งตัวและรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งลำไส้   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง เป็นเซลล์ที่สามารถเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์ต่างๆ รวมทั้งเซลล์มะเร็งได้ เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งทำให้เกิดความรุนแรง และดื้อต่อการรักษา เป็นสาเหตุของความล้มเหลวของการรักษาโรคมะเร็งและไม่สามารถกำจัดได้โดยเคมีบำบัด ทำให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำได้ และเกิดการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่น ๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ CD44 ในการแบ่งตัวและรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งลำไส้ (SW620 cell lines) ในระดับหลอดทดลอง ผลการศึกษาพบปริมาณ CD44 ลดลง จาก 39.2% (วันที่ 1) เป็น 15.15% (วันที่ 10) ซึ่งสัมพันธ์กับการลดจำนวนและอัตราการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งลำไส้ แสดงว่า CD44 มีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งลำไส้ จึงได้ตรวจติดตามคุณสมบัติของเซลล์มะเร็งลำไส้ แบบ Real time ในการเกิดเซลล์เป็นพิษ และการตายแบบ Apoptosis ตรวจพบ CD44 เพิ่มมากขึ้นหลังจากเซลล์เกิดเป็นพิษ (CD44 = 81.98%) และตายแบบ Apoptosis (CD44 = 78.62%) เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม (CD44 = 55.60%) ดังนั้นการศึกษานี้ชี้บ่งความความสัมพันธ์ของ CD44 ต่อการแบ่งตัวและรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งลำไส้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับพัฒนาวิธีการป้องกันและกำจัดเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ร่วมกับการรักษาโรคมะเร็งต่อไป  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการบทบาทของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งและสมดุลของระบบภูมคุ้มกัน เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 วันที่ 21-23 มีนาคม 2559 ณ เมืองทองธานี เริ่ม: 31 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕