กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ประสิทธิภาพของ isothermal amplification วิธีใหม่ในการตรวจวัณโรคได้ผลเร็วเปรียบเทียบระหว่าง non-LAMP และ LAMP test   (ภาษาไทย)
ประสิทธิภาพของ isothermal amplification วิธีใหม่ในการตรวจวัณโรคได้ผลเร็วเปรียบเทียบระหว่าง non-LAMP และ LAMP test   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เป็นวิธีการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมที่องค์การอนามัยโลกแนะนำสำหรับการตรวจเชื้อวัณโรค เนื่องจากให้ผลตรวจเร็วและมีวิธีตรวจที่ง่ายวิธีการใช้ไพรเมอร์ตั้งต้นในการสังเคราะห์ดีเอนเอ3 คู่ โดยปฏิกิริยาสังเคราะห์จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิเดียว จึงไม่ต้องใช้เครื่อง thermal cycler ที่มีราคาแพงการใช้ไพร์เมอร์หลายคู่ ทำให้การออกแบบค่อนข้างยาก ต่อมามีการพัฒนาวิธี non-LAMP ขึ้น คล้ายวิธีLAMP แต่ใช้ไพร์เมอร์เพียงคู่เดียวเหมือนวิธีพีซีอาร์ เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อวัณโรค งานวิจัยนี้ทดสอบประสิทธิภาพของวิธี non-LAMP และ LAMP ในการตรวจพิสูจน์เชื้อวัณโรคและตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยตรงในตัวอย่างผลการทดสอบด้วยวิธีnon-LAMP และ LAMP เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์เชื้อวัณโรคในตัวอย่างเชื้อที่เพาะขึ้นยืนยันเป็นเชื้อวัณโรค จำนวน216 ตัวอย่าง ให้ผลตรวจตรงกันมีค่าความไวร้อยละ 100 ผลการทดสอบเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อโดยตรงจากตัวอย่างเสมหะจำนวน 125 ตัวอย่างเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานเพาะเชื้อวิธี non-LAMP และ LAMP ให้ผลตรวจตรงกัน มีค่าความไวร้อยละ 87 สรุปผลวิธี non-LAMP และ LAMP ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ตรวจหาเชื้อวัณโรคได้ มีความไวสูงมีวิธีการตรวจที่ง่าย ได้ผลรวดเร็ว และมีราคาถูก เหมาะสมสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อการตรวจวินิจฉัยวัณโรคได้ผลเร็ว  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ การประเมินวิธีการตรวจเชื้อวัณโรคได้ผลเร็วด้วยเทคนิค isothermal amplification ชนิด Non-LAMP test เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 วันที่ 21-23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี เริ่ม: 31 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖