กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความชุกของเชื้อลีจิโอเนลล่าจากตัวอย่างน้ำในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (ภาษาไทย)
The prevalence of Legionella spp. in water samples from Koh Samui  Surat Thani Province   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:300,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ลีเจียนแนร์เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเกิดจากแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกในปี พ.ศ. 2527 จากผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ปัจจุบันไม่มีระบบเฝ้าระวังโดยเฉพาะ เนื่องจากผู้ป่วยเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาในประเทศไทยและตรวจพบหลังกลับภูมิลำเนาแล้ว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ การตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลล่าจึงมีความสำคัญในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อและเป็นข้อมูลแหล่งรังโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ถึง ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 93 ตัวอย่าง ด้วยวิธีเพาะเชื้อตามมาตรฐานของ Center for Diseases Control : 2005 จำแนกตัวอย่างเป็น 10 ประเภท คือ น้ำใช้  น้ำร้อน  น้ำสระว่ายน้ำ          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โดยโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2558 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖