กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงของน้ำมันหอมระเหย 12 ชนิด   (ภาษาไทย)
การศึกษาฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงของน้ำมันหอมระเหย 12 ชนิด   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีปริมาณมากในการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ และไข้มาลาเรีย ส่งผลให้สารเคมีเกิดการตกค้างเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และยังทำให้เกิดการต้านทานต่อสารเคมี ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาทดแทนการใช้สารเคมี เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรมีความเป็นพิษต่ำต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย 12 ชนิด (โหระพา อบเชยจีน ตะไคร้บ้าน ตะไคร้ต้น ตะไคร้หอม ใบฝรั่ง มะกรูด เปปเปอร์มินต์ สน ส้ม ส้มเขียวหวาน กระชาย) ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง ในระดับห้องปฏิบัติการ โดยการดัดแปลงวิธีทดสอบของ Pedro M.Gutierrez Jr. และคณะ ประเมินผลการทดสอบหลังจากลูกน้ำยุงสัมผัสกับน้ำมันหอมระเหยเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง และคำนวณหาค่า LC50 โดยใช้ Probit analysis จากการศึกษาพบว่า น้ำมันหอมระเหยโหระพามีประสิทธิภาพดีที่สุดในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 68.2 36.8 และ 14.7 ppm ตามลำดับ สรุปได้ว่า น้ำมันหอมระเหยโหระพามีประสิทธิภาพดีที่สุดในการกำจัดลูกน้ำยุงทั้ง 3 ชนิด ซึ่งน่าจะมีศักยภาพที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมลูกน้ำยุง เพื่อตัดวงจรการระบาดของไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ และไข้มาลาเรียต่อไป  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 13 มิ.ย. 2561 สิ้นสุด: 13 มิ.ย. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖