กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำจากบ่อแช่น้ำแร่ร้อนในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง และสุราษฎร์ธานี    (ภาษาไทย)
Consideration Quality of microbiological mineral water from hot spring bathing station in the sights of Ranong   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:200,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บ่อแช่น้ำแร่ร้อนสาธารณะในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนองและสุราษฎร์ธานี เป็นที่นิยมในการใช้บริการของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เนื่องจากมีความเชื่อว่าการแช่น้ำแร่ร้อนสามารถรักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เก็บตัวอย่างน้ำบ่อแช่สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง 20 บ่อ 54 ตัวอย่าง จำแนกเป็นจังหวัดระนอง 2 แห่ง 8 บ่อ 24 ตัวอย่าง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 แห่ง 12 บ่อ 30 ตัวอย่าง ใน 3 ช่วงฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม) ฤดูร้อน (เดือนมีนาคม) และฤดูฝน (เดือนมิถุนายน) เพื่อตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยา ตรวจพบเชื้อ โคลิฟอร์ม 48 ตัวอย่าง (ร้อยละ 88.89) Escherichia coli 41 ตัวอย่าง (ร้อยละ 75.92) Staphylococcus aureus 18 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.33) Clostridium perfringens 24 ตัวอย่าง (ร้อยละ 44.44) และตรวจไม่พบ Salmonella spp ทุกตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำบ่อน้ำแร่ร้อนต้นกำเนิด พบว่า จำนวนตัวอย่างการตรวจพบเชื้อของน้ำบ่อแช่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบ่งบอกได้ว่าพฤติกรรมที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการก่อนลงแช่มีโอกาสทำให้เชื้อจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการก่อนลงบ่อแช่น้ำแร่ร้อนพร้อมกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเพิ่มปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ต่อไป        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โดยโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2559 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖