กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลด้วยเครื่องไดเรคเมอร์คิวรีอนาไลเซอร์เทคนิคการเผา   (ภาษาไทย)
Method validation of total mercury in seafood with mercury analyzer combustion technique   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเขมิกา เหมโลหะ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวนิรันดร แร่กาสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปรอทสามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี การวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทเทคนิคการเผาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความสนใจ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทโดยเทคนิคการเผาตามวิธีU.S. EPA. 7473 (2007) ทําการศึกษาช่วงและความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์ ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณได้อย่างแม่นยํา ความแม่นยําและความเที่ยงของการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเดียว ผลการศึกษาพบว่า วิธีดังกล่าวมีความเป็นเส้นตรงในช่วง0.01 – 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมากกว่า 0.99 ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้เท่ากับ0.001 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณได้อย่างแม่นยํามีค่า 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยมีค่าเฉลี่ยรร้อยละการกลับคืนเท่ากับ 96.71 การทดสอบความแม่นยำ ใช้วัสดุอ้างอิงที่มีใบรับรองมาตรฐานพบว่า ค่าเฉลี่ยของการทดสอบมีค่าไม่แตกต่างจากค่าอ้างอิงอย่ามีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95 ความเที่ยงของการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเดียวมีค่าอยู่ใช่วงการยอมรับ ดังนั้นวิธีนี้เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลที่ช่วงความเข้มข้น0.01 – 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพบว่าวิธีนี้สะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณการใช้สารเคมีทําให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 22 เริ่ม: 5 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562
2 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2558 ฉบับพิเศษ 2 :163-173 เริ่ม: 5 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕