กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารทะเลที่วางจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (ภาษาไทย)
The contamination of heavy metal in seafood at surat Thani   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 หัวหน้าโครงการ
2 ผู้ร่วมวิจัย
3 ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


สุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และมีอาหารทะเลเป็นที่นิยม จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดการตกค้างของสารเคมีโดยเฉพาะโลหะหนัก เนื่องจากธรรมชาติของของสารดังกล่าวสลายตัวได้ช้าในธรรมชาติ และสามารถแพร่กระจายในแหล่งน้ำได้ดีทำให้สัตว์น้ำมีโอกาสสะสมสารดังกล่าว การบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปีพ.ศ. 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้สำรวจปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารทะเลที่วางจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ ในสัตว์ทะเล 5 ชนิดได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา และหมึก ชนิดละ 5 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 25 ตัวอย่าง วิเคราะห์ปริมาณ ตะกั่ว และแคดเมียม โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปกโตรโฟโตเมทรีเทคนิคกราไฟต์เฟอร์แนส และปรอทด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทเทคนิคการเผา ผลการศึกษาในกุ้ง หอย ปู ปลาและหมึก พบปริมาณตะกั่วเฉลี่ย 0.004 0.350 0.034 0.001 และ 0.120 มก./กก. ตามลำดับ การปนเปื้อนแคดเมียมเฉลี่ย 0.010 2.010 0.098 0.002 และ 0.023 มก./กก. ตามลำดับ สำหรับปรอทมีปริมาณเฉลี่ย 0.019 0.020 0.051 0.081 และ 0.020 มก./กก. ตามลำดับ โดยพบว่าหอยแมลงภู่มีปริมาณแคดเมียมสูงเกินมาตรฐาน CODEX กำหนด อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวทำการศึกษาในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งจะนำไปใช้ในการออกแบบการศึกษา และเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารทะเลต่อไป          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23 เริ่ม: 5 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕