กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนโลหะหนักในไข่เค็มที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2558   (ภาษาไทย)
Contamination of heavy metals in salted egg at Surat Thani   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 หัวหน้าโครงการ
2 ผู้ร่วมวิจัย
3 ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ไข่เค็มเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่นิยมซื้อเป็นของฝากกระบวนการผลิตไข่เค็มของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะนำไข่สดมาพอกด้วยดินผสมน้ำเกลือ แล้วคลุกด้วยแกลบเผา การปนเปื้อนโลหะหนักในไข่เค็มอาจมาจากหลายแหล่ง เช่น ไข่สด ดิน น้ำ เกลือ และแกลบเผา ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีได้ศึกษาการปนเปื้อน ตะกั่ว และปรอทในไข่เค็มพอกที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นำส่งโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 32 ตัวอย่าง โดยตรวจวิเคราะห์ตะกั่วด้วยวิธีอะตอมมิกแอบซอพชันสเปกโตรโฟโตเมทรีเทคนิคกราไฟต์เฟอร์แนส ตรวจวิเคราะห์ปรอทโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอพชันสเปกโตโฟโตเมทรีเทคนิคไฮไดรด์เจนเนอเรชัน และเครื่องวิเคราะห์ปรอทเทคนิคการเผา ผลการศึกษาพบการปนเปื้อนตะกั่วในไข่เค็ม ในช่วง ไม่พบ - 0.07 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีการปนเปื้อนปรอทอยู่ในช่วง ไม่พบ - น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบว่าไข่เค็มที่ทำการศึกษามีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนตะกั่ว และปรอท ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนความปลอดภัยด้านอาหารให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ควรมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตัวอื่นๆ ต่อไปด้วย          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24 เริ่ม: 5 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔