กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ประเมินความเสี่ยงการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคหอยสองฝาจากแหล่งเพาะเลี้ยงในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (ภาษาไทย)
Risk assessment of Bivalve molluscs are Cultured in Kanjanadit Distric  Surat thani Province  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจรรยา บุญวิจิตร ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวนิรันดร แร่กาสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวเขมิกา เหมโลหะ หัวหน้าโครงการ
4 ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะหอยนางรม อำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงหอยมากที่สุด ที่ผ่านมาพบว่าผู้บริโภคยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการบริโภคหอยเนื่องมาจากปนเปื้อนโลหะหนัก ปีพ.ศ. 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ทำการศึกษาความเสี่ยงการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคหอยสองฝาจากแหล่งเพาะเลี้ยงในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการศึกษาปริมาณตะกั่ว และแคดเมียม โดยวิธีแกรไฟต์ อะตอมมิกแอบซอพชันสเปกโตรเมทรี วิเคราะห์ปรอทด้วยเครื่องปรอทเทคนิคการเผา ในหอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยแครง จำนวน 45 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีการปนเปื้อนตะกั่ว และปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529 และพบว่ามีการปนเปื้อนแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานสหภาพยุโรป จำนวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53.3 ทั้งนี้จากการประเมินความเสี่ยงพบว่าการบริโภคหอยจากแหล่งเพาะเลี้ยงในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ดีการปนเปื้อนโลหะหนักในธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจึงควรมีการเฝ้าระวังเป็นระยะ เนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักปริมาณมากเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้         

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 เริ่ม: 5 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕