กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในข้าวมันไก่ และเลือดไก่ก้อน ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   (ภาษาไทย)
The situation of food poisoning pathogens in chicken rice steamed and chicken blood clot in the area Surat Thani   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:30,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุภาทินี โสบุญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไก่ตั้งแต่ปลายปี 2557 ในภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือของประเทศไทย พบการระบาดจากจากเชื้ออหิวาต์เทียม (Vibrio parahaemolyticus) ในข้าวมันไก่ 13 เหตุการณ์ และเมื่อ 15 มกราคม 2558 มีรายงานพบอหิวาต์เทียมในอุจจาระของผู้ป่วยในจังหวัดภาคอีสานตอนบน ซึ่งเกิดจากการรับประทานข้าวมันไก่ที่มีเลือดไก่ก้อนเป็นส่วนประกอบ จากเหตุการณ์นี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือการต้มเลือดไก่ก้อนให้สุกก่อนนำมารับประทาน เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงสุ่มตรวจข้าวมันไก่และเลือดไก่ก้อนที่วางจำหน่ายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในเดือนมกราคม 2558 รวมทั้งสิ้น จำนวน 39 ตัวอย่าง จำแนกเป็น ข้าวมันไก่ จำนวน 23 ตัวอย่าง เลือดไก่ก้อน จำนวน 16 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.1 ในข้าวมันไก่ จำนวน 8 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.8 (Stapphylococcus aureus 7 ตัวอย่าง Salmonella spp. 3 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ในทุกตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30.4  13.0  0.0 และ 0.0 ตามลำดับ) และในเลือดไก่ก้อน จำนวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 62.5 (Stapphylococcus aureus 1 ตัวอย่าง Salmonella spp. 6 ตัวอย่าง Vibrio parahaemolyticus 4 ตัวอย่าง และ ตรวจไม่พบ Vibrio cholerae ในทุกตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.3        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ โดย oral presentation เริ่ม: 1 ม.ค. 2558 สิ้นสุด: 31 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖