กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระบาดวิทยาของโรคหัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2556   (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายวรวัฒน์ แดงสกุล หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางปานทิพย์ ศิริโชติ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ความเป็นมา: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามได้ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยต้องสงสัยโรคหัด ภายใต้โครงการกวาดล้างโรคหัด ซึ่งมีเป้าหมายที่จะกวาดล้างโรคหัดให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปีพ.ศ. 2563 วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังผู้ป่วยต้องสงสัยโรคหัดในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 5 ภายใต้โครงการกวาดล้างโรคหัด วิธีการ: ตัวอย่างน้าเหลืองส่งตรวจวินิจฉัยโรคหัดจากโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 5 จานวน 331 ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม2556 ทาการตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgM โดยใช้ชุดตรวจสาเร็จรูป Enzygnost Anti-Measles-Virus/IgM ของบริษัท Siemen ผลการศึกษา: จากตัวอย่าง 331 ตัวอย่าง นั้น พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกทั้งสิ้น 179 ตัวอย่าง (54.07 %) ให้ผลลบ 114 ตัวอย่าง (34.44 %) และให้ผล equivocal 38 ตัวอย่าง (11.48 %) โดยกลุ่มประชากรที่มีอัตราการติดเชื้อมากที่สุดคือกลุ่มประชากรสัญชาติพม่า ซึ่งมีอัตราการให้ผลบวกสูงถึง 76.74 % ในส่วนของผู้ติดเชื้อที่เป็นคนไทยนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย เช่น อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นต้น สรุป: การกาจัดโรคหัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 นั้น ควรเน้นเฝ้าระวังไปที่กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเช่น ในกลุ่มแรงงานต่างชาติ และบริเวณที่การสาธารณสุขยังเข้าถึงได้ยาก                                    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 วิทยาศาสตร์การแพทย์ : เชื่อมั่นและภาคภูมิ Medical Sciences : Prompt & Proud วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖