กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การหาความคงตัวของฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH) ในตัวอย่างกระดาษซับเลือด   (ภาษาไทย)
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) stability in dried blood spot (DBS) specimens   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 หัวหน้าโครงการ
2 ที่ปรึกษา

 บทคัดย่อ


ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ (ศปก.) ได้จัดเก็บตัวอย่างกระดาษซับเลือดหลังจากตรวจวิเคราะห์หาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (CHT) แล้วไว้ในคลังตัวอย่างเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันความคงตัวของฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH) ที่อยู่ในตัวอย่างกระดาษซับเลือด คณะผู้วิจัยจึงเห็นความจำเป็นในการศึกษาหาความคงตัวของฮอร์โมน TSH ในตัวอย่างเลือดเก็บบนกระดาษซับที่จัดเก็บ ณ อุณหภูมิเฉลี่ย 24.13oC โดยทำการสุ่มตัวอย่างเลือดที่มีผลผิดปกติของปริมาณ TSH ในตัวอย่างที่ส่งตรวจเดือน กรกฎาคม 2556 ถึง เดือนมิถุนายน 2557 คือมีระยะเวลา 1–12 เดือนที่จัดเก็บในคลังตัวอย่าง ตามลำดับ จำนวน 14 รายต่อเดือน ทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี ELISA ตามวิธีที่ทำการตรวจคัดกรองฯ จากผลการศึกษาวิจัยตัวอย่างที่มีอายุจัดเก็บเป็นเวลา 1  2 และ 3 เดือนมีค่าความเข้มข้น TSH ลดลงไม่แตกต่างจากค่าเดิม และเมื่ออายุการจัดเก็บนานขึ้น คือ ในเดือนที่ 4–12 พบว่าค่าความเข้มข้นของ TSH เริ่มลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่จัดเก็บในอุณหภูมิห้องจะมีความคงตัวของ TSH ช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรก    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖