กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 จากผู้ป่วยกลับจากแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปี พ.ศ.2556-2557   (ภาษาไทย)
Surveillance novel coronavirus (EMRS-CoV) from a patient among pilgrims from Saudi Arabia  2013-2014  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:78,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล หัวหน้าโครงการ
2 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Middle East Respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) คือ กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 โดยมีการแพร่ระบาดที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งกลุ่มเสี่ยงของประเทศไทยเป็นผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย จึงมีการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากการแสวงบุญ จากตัวอย่างที่ผ่านการสอบสวนโรคในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เป็นตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 นำมาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 และตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยวิธี Real time PCR จำนวน 26 ตัวอย่าง จากผู้ป่วย 15 รายและผู้สัมผัส 2 ราย ไม่พบการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 ในขณะที่พบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.53 จำแนกเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) จำนวน 2 ราย และไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H3 จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 50.00 ตามลำดับ ในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 แต่ทั้งนี้ต้องมีการเฝ้าระวังในปีต่อๆไป                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2558 เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖