กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเปรียบเทียบอาการแสดงของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) ในปี 2557-2558 กับกลุ่มอายุผู้ป่วย   (ภาษาไทย)
Comparison of symptoms of influenza type A strains H1 (2009) in the year 2014-2015   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:94,500.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล หัวหน้าโครงการ
2 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบอาการของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) กับกลุ่มอายุของผู้ป่วย โดยเก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2558 นำมาตรวจหาทัยป์และสับทัยป์เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time PCR และรวบรวมข้อมูลอาการผู้ป่วยจากแบบนำส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามกลุ่มอายุ พบผู้ป่วยกลุ่มอายุ 35-44 ปี (20.6%) มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มอายุ 45-54 ปี และกลุ่มอายุ 25-34 ปี (19%) และกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป (17.5%) อาการทางแสดงของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) ที่พบบ่อยสุด 5 อันดับแรกคือ ไข้ ไอ มีเสมหะ หอบ หายใจลำบากและเจ็บคอตามลำดับ พบอาการมีไข้และไอ สูงเป็น 2 อันดับแรกทุกกลุ่มอายุ พบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียในกลุ่มอายุ 5-14 ปี มากกว่ากลุ่มอื่นๆ อาการรุนแรงพบในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยพบอาการปอดบวมได้มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นและในผู้ป่วยสูงอายุพบอาการ หอบ หายใจลำบาก ได้มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น ดังนั้นควรมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปีและกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป                        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการปี 2559 เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖