กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพรและภูเก็ต ปีงบประมาณพ.ศ. 2551 - 2559   (ภาษาไทย)
Situation of HIV infection among Infants born to HIV-infected mothers in Suratthani  Chumporn and Phuket during year 2008-2016  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:8 ปี จำนวนเงิน:100,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล หัวหน้าโครงการ
2 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกด้วยการใช้ยาต้านไวรัส โดยกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายจะลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อให้ต่ำกว่าร้อยละ 2 ภายในพ.ศ.2558 จากตัวอย่างเลือดทั้งหมด 720 ราย เก็บจากเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพรและภูเก็ต ส่งมาตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ ด้วยการหา DNA ของเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยวิธี Nested DNA-PCR อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในระหว่างปี 2551 ถึงปี 2559 เป็นร้อยละ 3.6  1.9  4.8  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทยืปี 2561 เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖