กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
หนังสือ SUFFICIENT WEAPONS for control of MOSQUITOES AND OTHER VECTORS DENGUE ENCEPHALITIS FILARIASIS FEVERS as WONT WEAPONS   (ภาษาไทย)
Book SUFFICIENT WEAPONS for control of MOSQUITOES AND OTHER VECTORS DENGUE ENCEPHALITIS FILARIASIS FEVERS as WONT WEAPONS   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖