กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในจังหวัดตรัง พัทลุง และกระบี่ ปี 2546-2548   (ภาษาไทย)
ฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในจังหวัดตรัง พัทลุง และกระบี่ ปี 2546-2548   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2546 จนถึงวันที่: 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน ที่ปรึกษา
2 นางยินดี น้ำเพชร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในจังหวัดตรัง พัทลุง และกระบี่ ปี 2546-2548    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เริ่ม: 4 ก.ค. 2550 สิ้นสุด: 4 ก.ค. 2550

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖