กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีกระเจิงระหว่างเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบติดตั้งถาวรกับแบบพกพา   (ภาษาไทย)
Comparison of scattered radiation between fixed dental x-ray unit and portable dental x-ray unit   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายชาคริต หน่อศิริ ที่ปรึกษา

 บทคัดย่อ


ความเป็นมา ในอดีตเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาได้ถูกคิดค้นเพื่อใช้งานทางด้านทหารหรือสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังแผนกทันตกรรมได้ แต่ในปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในสถานบริการเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับรังสีสูงกว่าการใช้เครื่องเอกซเรย์แบบติดตั้งถาวร เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดรังสี และยังไม่มีข้อกำหนดสถานที่สำหรับการนำเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาไปใช้งานโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีกระเจิงระหว่างเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบติดตั้งถาวรกับแบบพกพาและหาวิธีการลดปริมาณรังสีกระเจิงจากเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา วัสดุและวิธีการ เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบติดตั้งถาวร จำนวน 7 เครื่อง กับเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดยฉายรังสีผ่านหุ่นจำลองศีรษะ (Head phantom) และวัดปริมาณรังสีกระเจิงด้วยเครื่องวัดรังสีทุติยภูมิ ที่ระยะห่าง 1 เมตร จากหุ่นจำลอง ในตำแหน่งมุม 0  45  90 และ 135 องศา จากหลอดเอกซเรย์ เปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีกระเจิงระหว่างเครื่องเอกซเรย์แบบติดตั้งถาวรกับแบบพกพา เปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีกระเจิงจากเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาที่มีเครื่องจำกัดลำรังสี (Cone) ความยาว 12 และ 22 เซนติเมตร และเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีกระเจิงแบบพกพา เมื่อจัดระยะจากจุดกำเนิดรังสีถึงผิวของหุ่นจำลองศีรษะ ที่ระยะ 12 และ 22 เซนติเมตร ผลการดำเนินการ ค่าปริมาณรังสีกระเจิงเฉลี่ยของเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบติดตั้งถาวร มีค่าน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา คิดเป็นร้อยละ 72.5        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖