กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในเขตรับผิดชอบของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2553-2556   (ภาษาไทย)
Quality of Computed Tomography in responsible area of Regional Medical Science Center 11  Surat Thani  B.E.2553 - 2556 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่: 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายอานนท์ ศรีสุข ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography : CT Scan) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจอวัยวะตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และภาพเอกซเรย์ที่ได้จะต้องมีคุณภาพที่ดี ทันต่อเวลา รายละเอียดเพียงพอสำหรับการวินิจฉัยโรค ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องได้รับปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัย หากเครื่องเอกซเรย์ให้ภาพเอกซเรย์ที่ไม่มีคุณภาพเพียงพออาจส่งผลให้การวินิจฉัยโรคผิดพลาด หรืออาจต้องถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ำ ผู้ป่วยจะได้รับรังสีเพิ่มขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อให้ภาพเอกซเรย์มีคุณภาพดี จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องทันเวลา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2556 จำนวน 34 เครื่อง โดยใช้หุ่นจำลอง CATPHAN รุ่น CATPHAN 600 เป็นเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ และโดยใช้ตัวแปรประกอบการพิจารณา 6 ตัวแปร พบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง รวม 13 รายการ ค่าสัญญาณรบกวน (Noise) อยู่ในช่วงร้อยละ 0.14 -1.45  ความหนาของสไลซ์ (Slice Thickness) อยู่ในช่วง (-0.94) - 0.68 มิลลิเมตร  ความสามารถในการแสดงรายละเอียดสูง (High Contrast) อยู่ในช่วง 6 - 8 เส้นคู่/เซนติเมตร    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 16 มิ.ย. 2556 สิ้นสุด: 18 มิ.ย. 2556

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕