กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาวิธีมาตรฐานการประเมินค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ต่อมน้ำนมสำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอล   (ภาษาไทย)
A study of the standard method to assess the mean glandular dose for digital mammography   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายอานนท์ ศรีสุข ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การประเมินค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ต่อมน้ำนม (Mean Glandular Dose  MGD) เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์เต้านมและป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับรังสีสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งทั่วโลกมีหลายหน่วยงานที่กำหนดวิธีมาตรฐานการประเมินค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ต่อมน้ำนม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีมาตรฐานที่ใช้ได้กับเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล โดยใช้หัววัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนำ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าปริมาณรังสีที่วัดได้กับค่าที่แสดงบนหน้าจอเครื่องเอกซเรย์ วิธีการศึกษา ทบทวนวิธีมาตรฐาน 8 ฉบับ จาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ International Atomic Energy Agency (IAEA)  National Council on Radiation Protection & Measurements (NCRP)      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖