กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาความคงตัวของเมตแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยวิธี TLC   (ภาษาไทย)
การศึกษาความคงตัวของเมตแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยวิธี TLC   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายอุดมศักดิ์ สุดมาตร ผู้ร่วมวิจัย
2 นางจินตนา กรดเต็ม ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวศรินยา ฤทธิเนียม ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การศึกษาความคงตัวของเมตแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยวิธี TLC      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 24 ส.ค. 2553 สิ้นสุด: 26 ส.ค. 2553

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖