กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทดสอบ Flocoumafen ในตัวอย่างทางนิติเวช   (ภาษาไทย)
การทดสอบ Flocoumafen ในตัวอย่างทางนิติเวช   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวศรินยา ฤทธิเนียม ผู้ร่วมวิจัย
2 นายอุดมศักดิ์ สุดมาตร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การทดสอบ Flocoumafen ในตัวอย่างทางนิติเวช    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 8 ส.ค. 2555 สิ้นสุด: 10 ส.ค. 2555

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕