กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคซูชิ เขตตรวจราชการที่ 7   (ภาษาไทย)
การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคซูชิ เขตตรวจราชการที่ 7   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนนทรัตน์ พรทรัพย์มณี ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวอัจฉรา ชนะสิทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวเสาวนีย์ เก้าเอี้ยน ผู้ร่วมวิจัย
4 นางอลิสรา เรืองขำ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคซูชิ เขตตรวจราชการที่ 7    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 8 ส.ค. 2555 สิ้นสุด: 10 ส.ค. 2555

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖