กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาค่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากถ่ายภาพเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปาก   (ภาษาไทย)
A study of radiation patient dose from intraoral dental x-ray machines   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายอานนท์ ศรีสุข ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เครื่องเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในช่องปากมีค่าปริมาณรังสีที่แตกต่างตามขนาด และค่าเทคนิคที่ใช้ถ่ายภาพเอกซเรย์ตามการออกแบบของผู้ผลิต การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ฟัน โดยวัดค่าปริมาณรังสีและรวบรวมค่าเทคนิคที่ใช้ถ่ายภาพจากเครื่องเอกซเรย์ฟัน 10 เครื่อง มีขนาดอยู่ในช่วง 60-70 kVp และ 5-10 mA ผลการศึกษาพบว่า ค่าปริมาณรังสีเฉลี่ยในหน่วย mGy จาแนกตามการถ่ายภาพซี่ฟันหน้า ฟันเขี้ยว และฟันกราม ตามลาดับดังนี้ ฟันบน เท่ากับ 1.92 (sd.= 0.78)  2.45 (sd.= 0.91)  3.17 (sd = 1.2) ฟันล่าง เท่ากับ 1.43 (sd = 0.54)      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖