กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สายพันธุ์ และการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในภาคใต้   (ภาษาไทย)
สายพันธุ์ และการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในภาคใต้   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเยาวมาลย์ สุติวิจิตร ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวเบญจพร หนูทอง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวจีรวรรณ เตยแก้ว ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


สายพันธุ์ และการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในภาคใต้    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 8 ส.ค. 2555 สิ้นสุด: 10 ส.ค. 2555

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖