กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ยกระดับสถานประกอบการโรงแรมสู่มาตรฐานสากล   (ภาษาไทย)
ยกระดับสถานประกอบการโรงแรมสู่มาตรฐานสากล   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเสาวนีย์ เก้าเอี้ยน ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวธาริยา เสาวรัญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


สถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดกระบี่และพังงา สามารถพัฒนาตนเองผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามข้อกำหนด GMP และ HACCP จำนวน 8 แห่ง และผ่านเกณฑ์ประเมินเฉพาะข้อกำหนด GMP จำนวน 1 แห่ง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้การรับรองสถานประกอบการโรงแรมทั้ง 9 แห่ง และ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖