กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้สดที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560   (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 หัวหน้าโครงการ
2 นายจิระเดช นาสุข ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


สารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้เป็นปัญหาที่สำคัญของโลกรวมถึงประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ทำการศึกษาชนิดและปริมาณสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักและผลไม้สดที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 6 โดยทำการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม organophosphorus  organochlorines และ synthetic pyrethroids ด้วยเครื่อง GC และ carbamates ด้วยเครื่อง HPLC ผักและผลไม้จำนวนรวมทั้งสิ้น 282 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเคมีกำจัดแมลงร้อยละ 40.78 ตัวอย่างผักตรวจพบร้อยละ 32.58 (โหระพา พริกขี้หนู คะน้า ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ กะเพรา ผักบุ้งจีน ผักบุ้งนา แตงกวา และตำลึง ตรวจพบร้อยละ 80.00  60.00    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 18 ก.ค. 2561 สิ้นสุด: 21 ก.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖