กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษานำร่องการพัฒนาการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดโรคภาวะต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนมากผิดปกติ (Congenital Adrenal Hyperplasia:CAH) ชนิดขาดเอนไซม์ 21-hydroxylase ในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
A pilot study for the developement of neonatal screening program for congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:200,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสุมณฑา ไชยสมจิตร หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสาวิตรี นาคประสิทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวมะลิวัลย์ นุ่มนวล ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวณิชกุล เอซัน ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวรวีวงศ์ ดิษยนันท์ ผู้ร่วมวิจัย
6 นางบุญนิภา สุวรรณกาล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตแต่กำเนิด (Congenital Adrenal Hyperplasia; CAH) เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ทารกแรกเกิดที่เป็นโรคชนิดรุนแรง (Classic or severe virilizing CAH) จะมีสมดุลของเกลือแร่ผิดปกติ มีอาการสูญเสียเกลือ (Salt wasting) อาการอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการตายโดยไม่ทราบสาเหตุในทารกแรกเกิดไทย มากกว่าร้อยละ 95 ของทารกที่เป็นโรคชนิดรุนแรงเกิดจากความผิดปกติของต่อมหมวกไตชนิดขาดเอ็นไซม์ 21-hydroxylase จากรายงานการศึกษาวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2542 พบอุบัติการณ์ของการเกิดโรค CAH ในทารกแรกเกิดของประเทศ 1:19 512 และจากรายงานของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พ.ศ. 2548 พบอุบัติการณ์สูงถึง 1:5 771 คณะผู้ศึกษาวิจัยจึงทำการศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคและนำร่องเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองโรค CAH ในสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 8 จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี เลย นครพนม หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการขยายขอบข่ายการดำเนินงานการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ โดยทำการศึกษาวิจัยในตัวอย่างกระดาษซับเลือดทารกแรกเกิดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างและมารดายินยอมให้ทำการตรวจคัดกรองโรค โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม มีเป้าหมายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวน 70              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ -งานประชุมวิชาการ กท สธ อาคารชาแลงเจอร์ เมืองทองธานี เริ่ม: 18 ก.ค. 2561 สิ้นสุด: 20 ก.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖