กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยเครือข่ายบริการที่ 5   (ภาษาไทย)
The Development of wholesale market of vegetables/fruits for consumer safety in network services 5   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย หัวหน้าโครงการ
2 นางสาววชิราภา เขียวรอด ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวกฤษณา ปาสานำ ผู้ร่วมวิจัย
4 นายนิยม วงศา หัวหน้าโครงการ
5 หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ตลาดกลางค้าส่งมีความสำคัญอย่างมาก ในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศและยังสามารถควบคุมสินค้าทั้งในเรื่องราคาและคุณภาพได้ โดยเฉพาะผักสดและผลไม้สด ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย นอกจากประชาชนได้บริโภคแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ดำเนินโครงการนำร่องที่ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี ซึ่งมีระบบการตรวจสอบอาหารที่จำหน่ายอย่างเป็นระบบและมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2556 ดำเนินการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งเพิ่มจากปี 2555 อีก 5 ตลาด ซึ่งเป็นตลาดที่ยังไม่มีระบบ ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้ ได้แก่ ตลาดกลางเกษตรหนองบ้วย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ตลาดทะเลไทย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตลาดตั้งเซียฮวด และตลาดปฐมมงคล อ.เมือง จ.นครปฐม ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมตลาดกลางค้าส่งทั้งหมดในเครือข่ายบริการที่ 5                

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 วิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖