กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระบาดวิทยาของเชื้อซาลโมเนลล่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น    (ภาษาไทย)
ระบาดวิทยาของเชื้อซาลโมเนลล่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕