กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อ    (ภาษาไทย)
Proficiency Testing for Vibrio cholerae   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


1.วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 25 ฉบับที่ 22(มีนาคม-เมาายน)พ.ศ.2559 2.การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพย์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 วันที่ 21-23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖