กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการทดสอบความชำนาญ    (ภาษาไทย)
การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการทดสอบความชำนาญ    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


วารสาร สคร.๖ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ Volume 21   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕