กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โคลเบทาซอลโพรพิโอเนต : สารห้ามใช้ที่ปลอมปนในเครื่องสำอางชนิดครีมทาผิว   (ภาษาไทย)
Clobetasol propionate : the prohibited substance in cosmetic cream    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนครา หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวนันทนา กลิ่นสุนทร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ได้รับตัวอย่างเครื่องสำอางชนิดครีมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 11 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นครีมที่ไม่ได้จดแจ้ง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ครีมแบ่งขายใส่กระปุกที่ไม่มีฉลาก ครีมที่มีฉลากภาษาจีน และครีมที่มีฉลากภาษาจีนที่ข้างกล่องมีตัวย่อ OTC ซึ่งมีข้อมูลว่าใช้เป็นส่วนผสมของครีมที่ผสมใช้เอง หลังจากพบผู้ใช้คือกลุ่มนักเรียน อายุ 16-18 จ.เพชรบุรี มีอาการแพ้ผื่นคัน ผิวหนังแตกลาย จากการใช้เครื่องสำอางเป็นเวลานานตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ (Poster)การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 วิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖