กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต และไนไตรต์ ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยเครื่อง HPLC   (ภาษาไทย)
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต และไนไตรต์ ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยเครื่อง HPLC   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกฤษณา ปาสานำ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ได้พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต และไนไตรต์ โดยใช้เครื่อง HPLC ผลการทวนสอบวิธีวิเคราะห์พบว่าช่วงความเป็นเส้นตรงและช่วงของการวัดไนเตรตและไนไตรต์เท่ากับ 0-400 และ 0-200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ ขีดจากัดของการตรวจพบไนเตรตและไนไตรต์ เท่ากับ 12 และ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ ขีดจากัดของการวัดเชิงปริมาณของไนเตรตและไนไตรต์ เท่ากับ 30 และ 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ และจากการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่วางจาหน่ายในเขตสุขภาพที่ 5 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จานวน 30 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบไนเตรตจานวน 15 ตัวอย่าง ตรวจพบไนเตรตน้อยกว่า 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จานวน 9 ตัวอย่าง และตรวจพบไนเตรตปริมาณ 30.84–53.38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จานวน 6 ตัวอย่าง ส่วนผลการวิเคราะห์ไนไตรต์ ตรวจไม่พบไนไตรต์ จานวน 19 ตัวอย่าง ตรวจพบไนไตรต์ปริมาณน้อยกว่า 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จานวน 4 ตัวอย่าง และตรวจพบไนไตรต์ปริมาณ 17.36 - 60.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จานวน 7 ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ไม่พบตัวอย่างที่มีไนไตรต์ไม่เกินมาตรฐาน 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ส่วนไนเตรต ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาติให้ใช้ มีการตรวจพบในตัวอย่าง โดยตรวจพบปริมาณสูงสุด 53.38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเองควรเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีรายละเอียดระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ โดยจะต้องระบุสถานที่ผลิต วันผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน เป็นต้น ควรเลือกอาหารแปรรูปที่สีไม่สดเกินความเป็นจริง ไม่ควรรับประทานในปริมาณมาก หรือรับประทานต่อเนื่องกันเป็นประจาเพื่อป้องกันการสะสมของสารไนเตรตและไนไตรต์ในร่างกาย ทั้งนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 จะทาการเฝ้าระวังและตรวจสอบปริมาณไนเตรตและไนไตรต์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปอยู่เป็นระยะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 5 ให้ปลอดภัยจากอันตรายจากสารไนเตรตและไนไตรต์        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ




ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖